Kalendarium

Niedziela, 2018-08-19

Imieniny: Emilii, Julinana

Jadłospis

Zebrania

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Grupy przedszkolne, kl. I – III, kl. IV – VII

1.

6 września

Organizacja pracy szkoły, propozycje rodziców do pracy wychowawczo - profilaktycznej szkoły i klasy, wybór rodziców do rad oddziałowych.

2.

4 października

  •  przedstawienie programów: wychowawczo - profilaktycznego, Stop Przemocy, Wspierania uczniów uzdolnionych itp.

3.

8 listopada*

  • zebrania śródsemestralne

4.

13 grudnia*

  • w klasach IV – VII informacje o zagrożeniach uczniów ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi (nagannymi) z zachowania

5.

7 lutego – podsumowanie I półrocza

7.

11 kwietnia*

  • zebrania śródsemestralne

25 kwietnia – zebranie dla grupy przedszkolnej (przekazanie diagnoz gotowości szkolnej)

8.

16 maja*

  • przekazanie rodzicom informacji o rocznych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi (nagannymi) z zachowania.

9.

6 czerwca

  • wstępne podsumowanie pracy klasy, propozycje ocen rocznych z przedmiotów i zachowania

*oznacza możliwość wyboru przez wychowawcę zebrania lub dnia otwartego przeznaczonego na spotkania indywidualne. Zebranie z rodzicami może być zwołane na wniosek wychowawcy, dyrektora oraz rodziców w dodatkowych terminach ustalonych indywidualnie.

Zebrania/dni otwarte organizowane są od godziny 17.20. Z nauczycielami systematyczny kontakt pozostaje przez dziennik elektroniczny, pocztę e-mail nauczyciela oraz kontakt indywidualny.

Uniwersytet dla Rodziców - wspomagania dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi:

Warsztaty edukacyjne – 8 listopada, prowadzący Lena Marciniak (specjalista terapii SI)

Praca w domu z dzieckiem dysgraficznym” – 13 grudnia, Bożena Kalata Grula (specjalista logopedii, terapii pedagogicznej)

Matematyczne zabawy – 7 lutego, Agnieszka Sieradzka Słyk (specjalista terapii pedagogicznej)